OBEC Krejnice

Povinné informace podle standardu ISVS
(Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy)

1.

Oficiální název

Obec Krejnice

2.

Důvod a způsob založení:

Sídlo obyvatel, základní územní samosprávné společenství občanů - obec. Existuje v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. První písemná zmínka z roku 1045.

3.

Organizační struktura:

Složení zastupitelstva

4.

Kontaktní spojení

+420 380 120 558

4.1

Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Krejnice, Krejnice 22, 387 16  Volenice

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Krejnice 22

4.3

Úřední hodiny:

Pátek     19,00—20,00

4.4

Telefon:

+420 380 120 558

4.5

Fax:

není

4.6

Adresa internetové stránky:

www.krejnice.cz

4.7

Adresa e-podatelny:

není

4.8

Další elektronické adresy:

obeckrejnice@seznam.cz

4.9

Datová schránka.

pghaqek

 

Kód obce:

536954

5.

Bankovní spojení:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti :  Fio Banka Strakonice, číslo účtu 2100748277/2010,  jako variabilní symbol používejte číslo popisné Vašeho domu, pokud možno, uvádějte též Vaše jméno jako jméno plátce.

6.

IČO:

00667617

7.

DIČ:

není plátcem DPH

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznam hlavních dokumentů:

Obecní dokumenty

8.2

Rozpočet:

Rozpočet pro rok 2017  Návrh rozpočtu 2017

9.

Žádosti o informace:
(Místo a způsob jak je získat)

Osobně - Krejnice 22
Telefonicky—+420 380 120 558
Písemně - Obecní úřad, Krejnice 22, 387 16  Volenice

10.

Příjem žádostí a dalších podání:
(Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh či podnět)

V budově obecního úřadu. Ústně či písemně.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11.

Opravné prostředky:

Odvolání se podávají u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta činí zpravidla 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Odvolání musí být odevzdáno nejpozději poslední den lhůty k jeho podání poštovní přepravě a adresováno tomu správnímu orgánu, který vydal rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.
Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí.
Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

12.

Formuláře:

Není

13.

Popisy postupů - návody pro řešení

Není

14.

Předpisy

Není

14.1

Nejdůležitější používané předpisy:

Není

14.2

Vydané právní předpisy:

Není

15.

Úhrady za poskytování informací:

Není

15.1

Sazebník úhrad za poskytování

Není

16.

Výroční zpráva:

Závěrečný účet obce