OBEC Krejnice

Povinné informace podle standardu ISVS
(Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy)

1.

Oficiální název

Obec Krejnice

2.

Důvod a způsob založení:

Sídlo obyvatel, základní územní samosprávné společenství občanů - obec. Existuje v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. První písemná zmínka z roku 1045.

3.

Organizační struktura:

Složení zastupitelstva

4.

Kontaktní spojení

+420 380 120 558

4.1

Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Krejnice, Krejnice 22, 387 16  Volenice

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Krejnice 22

4.3

Úřední hodiny:

Pátek     19,00—20,00

4.4

Telefon:

+420 380 120 558

Starosta: 725 933 273

Místostarosta:   

4.5

Fax:

není

4.6

Adresa internetové stránky:

www.krejnice.cz

4.7

Adresa e-podatelny:

obeckrejnice@seznam.cz

4.8

Další elektronické adresy:

obeckrejnice@seznam.cz

Datová schránka: pghaqek

 

Kód obce:

536954

5.

Bankovní spojení:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti :  Fio Banka Strakonice, číslo účtu 2100748277/2010,  jako variabilní symbol používejte číslo popisné Vašeho domu, pokud možno, uvádějte též Vaše jméno jako jméno plátce.

6.

IČO:

00667617

7.

DIČ:

není plátcem DPH

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznam hlavních dokumentů:

Obecní dokumenty

8.2

Rozpočet:

Rozpočet pro rok 2019  Návrh rozpočtu 2019

9.

Žádosti o informace:
(Místo a způsob jak je získat)

Osobně - Krejnice 22
Telefonicky—+420 380 120 558
Písemně - Obecní úřad, Krejnice 22, 387 16  Volenice

10.

Příjem žádostí a dalších podání:
(Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh či podnět)

V budově obecního úřadu. Ústně či písemně.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11.

Opravné prostředky:

Odvolání se podávají u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta činí zpravidla 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Odvolání musí být odevzdáno nejpozději poslední den lhůty k jeho podání poštovní přepravě a adresováno tomu správnímu orgánu, který vydal rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.
Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí.
Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

12.

Formuláře:

formuláře

13.

Popisy postupů - návody pro řešení

portál veřejné správy

14.

Předpisy

 

14.1

Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž obec a OÚ jedná (vždy se jedná o právní předpis v platném znění):

·  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

·  zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

·  zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

·  zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

·  zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení

·  vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic .

·  zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

·  zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon

·  zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

·  zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

·  zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

·  zák. č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky alkoholem a jinými návykovými látkami

·  zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

·  zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

·  zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

·  zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

·  zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

·  zák  č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

·  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

·  zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

·  zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

·  zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

·  zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

·  zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

·  zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

·  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

·  zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

·  zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

·  zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

·  zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

·  zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

·  nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

·  zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

·  vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu (do 31.12.2001)

·  zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

·  zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

·  vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

14.2

Vydané právní předpisy:

Vyhlášky obce

15.

Úhrady za poskytování informací:

 

15.1

Sazebník úhrad za poskytování

Není

16.1

Vzory licenčních smluv

0

16.2

Výhradní licence

0

17.

Výroční zpráva:

Závěrečný účet obce